Pahayag ng Nagkakatipong Lider-Layko at Kaparian ng Bikaryato ng San Fernando de Dilao

Pahayag ng Nagkakatipong Lider-Layko at Kaparian ng Bikaryato ng San Fernando de Dilao

By the vicariate of San Fernando de Dilao, Manila

July 4, 2018

PACO, MANILA

Kami na mga lider-layko at kaparian sa Bikaryato ng San Fernando de Dilao ay nagtipon ngayong araw ng Sabado, ika-30 ng Hunyo, 2018, upang sama-samang manalangin, makinig, magnilay at magbahaginan. Bilang bunga ng kalahating araw na pagtitipong ito, ipinahahayag namin ang mga sumusunod:

Kami ay nababahala sa mga kaganapan sa ating bansa lalo na nitong mga nakaraang araw. Nalulungkot kami sa pagpatay sa mga pari at sa mga kapatid naming itinuring na wala nang halaga ang kanilang buhay. Lubos din naming ikinalulungkot ang paglapastangan sa Diyos na aming pinaniniwalaan, sinasamba at minamahal.

Subalit tinatanggap namin na kami ay may bahagi rin sa kadiliman at kasamaan sa aming kapaligiran – sa aming pagsasawalang kibo at hindi pagtutol sa mga masasamang nangyayari sa aming paligid, sa aming katahimikan sa kabila ng mga katiwalian na nagaganap sa ating lipunan at minsan sa aming personal na pakikinabang sa mga katiwaliang ito, at sa aming hindi maayos na pagpili ng mga pinuno sa ating pamahalaan at sa aming mga pagkukulang na maging mabuting mamamayan.

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kami ay hinahamon ng aming pananampalatayang Kristiyano na patuloy na manalangin nang mas masidhi, makinig sa Salita ng Diyos, pag-ibayuhin ang pagtuturo at pag-aaral ng Katolikong pananampalataya, ang pasimulan sa tahanan ang paghuhubog ng mabuting asal, maging mulat at mapagmalasakit sa pangangailangan ng mga dukha, itaguyod ang pagpapahalaga sa dignidad at sa buhay ng tao, at kumilos na ang pamantayan ay ang halimbawa ni Hesus.

Tulad ng wika ni Hesus “Kayo ang asin ng sangkatauhan…Kayo ang liwanag ng sanlibutan… dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit” (Mt 5:14-16). Sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen, nawa’y gabayan kami ng Espiritu Santo sa pagsasabuhay ng aming pananampalataya.